Thanasup Leasing & Finance Co., Ltd.
ໜ້າທຳອິດ ຄວາມເປັນມາ ບໍລິການ ໂປຣໂມຊັນ ກິດຈະກຳ ສະໝັກວຽກງານ ພົວພັນພວກເຮົາ
Photo of TSC office

ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ

ບໍລິສັດ ທະນະຊັບ ລິດຊິງ ແອນ ຟາຍແນນ ຈຳກັດ ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2009 ໂດຍການຮ່ວມມືຈາກນັກລົງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

ຈາກການຂະຫຍາຍຕົວ ທາງດ້ານເສດຖະກິດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ສົ່ງຜົນໃຫ້ໜ່ວຍງານທຸລະກິດນ້ອຍ-ໃຫຍ່ ເກີດຂຶ້ນເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ, ເຊິ່ງໜຶ່ງໃນທຸລະກິດ ທີ່ມີຄວາມໂດດເດັ່ນກໍ່ຄື: ທຸລະກິດທີ່ຕອບສະໜອງພາຫະນະການຂັບຂີ່ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊົມໃຊ້ພາຍໃນປະເທດເພື່ອຕອບສະໜອງການຂະຫຍາຍຕົວດັ່ງກ່າວນັ້ນ

ບໍລິສັດ ທະນະຊັບ ລິດຊິງ ແອນ ຟາຍແນນ ຈຳກັດ ໄດ້ວາງແນວທາງ ແລະ ນະໂຍບາຍເພື່ອສ້າງຄວາມເປັນສະດວກໃຫ້ແກ່ຜູ້ຕ້ອງການຊົມໃຊ້ຍານພາຫະນະໃຫ້ມີຄວາມສະດວກໃນການໄປມາ.