Thanasup Leasing & Finance Co., Ltd.
ໜ້າທຳອິດ ຄວາມເປັນມາ ບໍລິການ ໂປຣໂມຊັນ ກິດຈະກຳ ສະໝັກວຽກງານ ພົວພັນພວກເຮົາ

ການບໍລິການ

ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ບໍລິສັດ ທະນະຊັບ ລິດຊິງ ແອນ ຟາຍແນນ ຈຳກັດ ໄດ້ມີການຮ່ວມມືກັບບັນດາຕົວແທນຈຳໜ່າຍພາຫະນະຕ່າງໆ ໂດຍມີການອອກ campaign ແລະ promotion ເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂ ແລະ ຜົນຕອບແທນເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ້ໄດ້ມີໂອກາດໄດ້ຊົມໃຊ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ການໃຫ້ບໍລິການສິນເຊື່ອດ້ານລົດໃຫຍ່

ບັນດາລົດໃຫຍ່ ທີ່ທາງ ບໍລິສັດ ຂອງພວກເຮົາ ໄດ້ມີການຈັດຟາຍແນນ ຫຼາຍທີ່ສຸດ ຄື: Toyota, Isuzu, Nissan, Suzuki, Ford, Chevrolet ແລະ ອື່ນໆ.

ການໃຫ້ບໍລິການສິນເຊື່ອດ້ານລົດຈັກ

ບັນດາລົດຈັກທີ່ທາງ ບໍລິສັດ ຂອງພວກເຮົາ ໄດ້ມີການຈັດຟາຍແນນ ຫຼາຍທີ່ສຸດ ຄື: Honda, Yamaha, Suzuki ແລະ ອື່ນໆ.

ການໃຫ້ບໍລິການດ້ານການຈຳທະບຽນລົດຈັກ ແລະ ລົດໃຫຍ່

ບັນດາລົດຈັກ ແລະ ລົດໃຫຍ່ ທີ່ທາງ ບໍລິສັດ ຂອງພວກເຮົາ ໄດ້ມີການຮັບຈຳທະບຽນຫຼາຍທີ່ສຸດໃນອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ຕ່ຳ